De Airco Specialist

De Airco Specialist

Machteld van
Brabantplaats 22353dl Leiderdorp

KvK 28101380

BTW NL 1754.74.928.B01

De Airco Specialist is onderdeel van Aircotec Klimaatbeheersing.

Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten

Van: De Airco Specialist

Machteld van Brabantplaats 2
2353DL Leiderdorp

Hierna te noemen : gebruiker

Artikel  1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
  navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitvoering van beroep of
bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel  2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding
  en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker zijn
  voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
  niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
  worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien
  uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van
  deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen
  eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en
  koper tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
  voorwaarden van de gebruiker.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig
  zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze
  algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan
  overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij iendien en voor zover mogelijk
  het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel  3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn
  voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
  gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de
  offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk
  binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de
  koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,
  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
  heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoer- en
  verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
  offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst
  komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
  gebruiker anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van
  een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een
  overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel   4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
  van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
  bekende stand van de wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
  gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat
  deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen
  dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
  gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker
  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de
  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
  koper in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is
  uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens,
  tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te
  zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
  gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
  opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
  schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
  opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door
  koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door de
  medewerkers in  redelijkheid gewenste
  faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar
  is.

Artikel   5               Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
 2. Indien levering geschiedt op basis van incoterms, zullen op het moment van het sluiten
  van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem
  aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de
  overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de
  zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in
  rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de
  overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter
  beschikking heeft gesteld.
 7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven , is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer
  een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker
  schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst
  is afgeweken of aan  de deellevering geen
  zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde
  afzonderlijk te factureren.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
  gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
  opschorten tot dat de koper de resultaten
  van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel  6 Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed
  slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te
  beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
  overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de
  oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als
  aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel  7 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in
  ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij
  behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
  overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
  daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering
  schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of
  tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 6maanden
  na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper
  verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

Artikel  8 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien geb ruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen,
  is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich
  tussen  het moment van aanbieding en
  uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan
  te aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten.
 3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele
  andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
  kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel  9 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
  uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en
  / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
  overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd wn / of aangevuld,
  kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
  Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijzigingen en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of
  kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren
  berichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het vast
  tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening
  kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden
  die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel  10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan
  te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
  betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
  koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1%
  per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente
  geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment
  dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
  koper zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht  de door de koper gedane
  betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
  vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
  de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daarvoor in verzuim te
  komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde
  voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom
  weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
  de kosten worden voldaan.
 5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een krediet beperking toeslag van 2 % in rekening te
  brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

 

Artikel  11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele
  ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden enz. blijven
  eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle
  met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
  te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
  zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht
  gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte
  te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade
  alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
  inzage te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, krachtens het onder 1. Van dit artikel
  bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van
  een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
  worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
  eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en
  niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om
  al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en
  die zaken mede terug te nemen.

Artikel  12              Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
  eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke
  gebreken ook.
 2. De onder 1. Genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken
  zijn bestemd voor gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde
  van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft
  gemaakt aan gebruiker.
 3. De onder 1.  Genoemde garantie
  geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker
  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel indien
  retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter
  zake van het gebrek door koper, naar keuze van de gebruiker, vervangen of zorg
  dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de
  vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te
  verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan
  als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder
  schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben
  aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben
  aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een
  derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent
  van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel  13 Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
  voldoening  buiten rechte voor rekening
  van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom,
  dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van  15% over het verschuldigde bedrag. Dit met
  een minimum van € 50,00
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
  komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
  voor rekening van koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel  14 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
  te ontbinden indien:
 • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
  goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In
  geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of
  niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
  tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
  uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid
  tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
  langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zin de vorderingen van gebruiker op de koper
  onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen
  opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel  15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking
  heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in
  oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de
  koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten
  voor zijn rekening.
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
  blijft met de onder 1. Genoemde verplichting , heeft gebruiker het recht de
  daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op
  koper te verhalen.

Artikel  16 Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
  gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder
  “Garanties” is geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
  beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de
  overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal
  claim van € 1 miljoen. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
  maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende
  geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
  voor zover vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
  voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan
  de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker
  toegerekend kan worden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont
  dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
  deze algemene voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
  schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
  gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel  17 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de
  overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper
  juridisch en / of wettelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of
  van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel  18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
  gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
  schuld., en noch krachtens de wet en rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
  in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
  voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
  waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die
  (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had
  moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
  de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden
  is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
  aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
  toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
  komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te
  voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel  19 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
  geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
  gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
  rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel  20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is Nederlands recht van toepassing,
  het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
  Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel  21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den
  Haag.
 2. In geval van uitleg van de inhoud  en strekking
  van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
  gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel  22 Niet-overname personeel

 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na
  beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg
  ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van
  ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep
  heeft gedaan en die betrokken zijn(geweest)bij de uitvoering van de
  overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich
  laten werken.